Türk dilinin önemi

Tarihin bir çok döneminde Türk Dili ile ilgili çeşitli ve sinsice çok planlar kurulmuş . Bu işler çok iyi şekilde organize edilmiştir.Bir kanser hücresi gibi topluma zerk edilmiştir. Dil milli birlik ve beraberliğin en önemli parçasıdır. En önemlisi dil;gizli bir anlaşma yöntemidir.Dil;bir milletin en büyük hazinesidir. Ordusu kaybolan bir millet parçalanmaya açık bir millettir.Dilini kaybeden bir millet ise tamamen yıkılmış,yok olmuş millettir.

          Bağımsızlıklarını kaybeden milletlerin dillerini koruyarak,yaşamlarını sürdürdüğünü tarih bizlere göstermiştir.Sadece dillerini kaybeden milletler ebediyetlerini sürdürememiştir.Atsız Ata’nın,Makaleler-1 eserinde şu ifadeler yer almaktadır;”Kudretli Asur devleti ve milleti mahvoldu.Dilini de kaybettiği  için yalnız tarih kitaplarında okunan bir varlık olarak kaldı.Asurların onda biri kadar kuvvetli ve ehemmiyetli olmayan bir çok millet(Lehler,Romenler,Sırplar,Bulgarlar,Finler vs.)ise dillerini saklamak sayesinde asırlardan sonra yine dirilebildiler.”

         Dil birliği,bir millet için her yönden çok önemlidir.Dil birliği olmayan ülkeler,güçsüzleşmeye,bağımsızlıktan uzaklaşmaya ve en sonunda yıkılmaya mahkumdurlar.Bugün dim dik şekilde ayakta duran ülkelerin bir çoğu(emperyalist ve sömürgeciler hariç)dillerini muhafaza ederek bugünlere gelmişlerdir.Dil birliği olmayarak bugüne gelmiş ülkeler de,hiçbir güç gösterememiş,ileri gidememişlerdir.Bu duruma en güzel örnek Hindistan’dır.Hindistan’da yüzlerce dil konuşulmaktadır,dil birliği yoktur.Bu yüzden de tarihte hiçbir zaman önemli bir yer teşkil etmemiş,sürekli istilalara uğramıştır.

                 Büyük milletlere baktığımız da hepsinin dünden bugüne,dil birliğini sağladıklarını görürüz.Bu şekilde güçlenmişler,sağlam adımlarla yürümüşlerdir.Ve tarihin her evresinde iz bırakmışlardır.Dilimize sahip olmak,milli benliğimize ve geleceğimize sahip olmak demektir.Eğer dilimizi koruyabilirsek,kendimizi de dik duruşla koruyabiliriz demektir.Dil birliği ,milli birliği sağlamanın,en büyük ve ilk şartıdır.Dil birliği ve önemini,8.yüzyılda Göktürk alfabeleriyle yazılan Orhun Abideleri’nden anlamaktayız.Çünkü bu ifadeler bin yılı geçkin bir alfabeyle yazılmıştır ve yazım dili ortaktır.Göktürklerden bu yana dil birliğimizi korumakla birlikte,tarihin her safhasında var olmuşuzdur.Şanlı bir geçmişi bugünlerde hatırlayabiliyorsak veya hala dünya üzerinde varlığımızı sürdürüyorsak,bu dil birliğimiz sayesinde olmuştur.Dil,bir milletin bağımsızlık ve devamlılık senedidir.

         Büyük Fikir Adamı S.A.Arvasi dil birliğinin önemini şu sözlerle anlatmaktadır;”Türkü duygu ve ruh mihverinde birleştiren ve aralarında kardeşlik hissini her zaman uyanık tutan en mühim kültür unsuru Türk dilidir”. Atamız’ın da dil hakkındaki görüşlerinden bazıları şunlardır;”Türk Milletinin dili Türkçe’dir. Türk Dili dünyada en güzel,en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir.Onun için her Türk,dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır.Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün,milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır.Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korumasıyla mümkün olacaktır.Büyük Türk tarihine,Türk dilinin kaynaklarına,zengin lehçelerine,eski Türk eserlerine önem veriyoruz.Baykal ötesinde Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz.Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir.Türk milletindenim diyen insan ,her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır.Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne,topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.Türk Milletinin milli dili ve benliği bütün hayatında egemen ve esas kalacaktır.”Dilimizi iyi korumak,sonsuza dek yaşamak için,en büyük ihtiyacımızdır.Dilini koruyamamış milletler gibi olmamalıyız,dilimiz üzerinde daha çok durmalı ve çalışmalıyız.Unutmayalım ki;dilimiz yok olursa,bizler de yok oluruz.

Cevap yaz


  • Yorum yaz

    Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.