Abdülhamit ve İstihbarat

Yıldız İstihbarat Teşkilatı hakkınıda görüşleriniz nelerdir andalarım,Abdülhamit ve  Jurnallerine bakış açınız ?

kizilbuka on 19 Mayıs 2015 yazdı Tarih.
Cevap yaz  Yaşanılan iç ve dış olaylar kurulmasına yardımcı olmuştur. Tahtta uzun süre tahtta kalmasına yardımcı olmuştur. Kendisi jurnalcilik için:

  Yabancı devletler kendi  istekleri için hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse, devlet emniyet içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir İstihbarat Teşkilâtı kurmaya, bu düşünce ile karar verdim. İşte düşmanlarımın Jurnalcilik dedikleri teşkilât budur”

  demişti. Yanlışlık göremiyorum aslında bakınca, güzel bir şey gibi görünüyor. Varsa bir yanlışlık beni de bilgilendirir misiniz?

  Cevap yaz

  “İnsan bilmediğinin düşmanı olur” düsturundan yola çıkılarak  devletin bekası için kurulmuş bir teşkilattır fikrimce.
  Şöyle Jurnal örnekleri olmakla beraber Bir gün bir jurnal gelir. Maliye memurlarından birisi Çırağan Sarayı’ nın  önünden  geçerken güya demiş ki; “Ahhhr Sultan Murat sen olsaydın işler böyle olmazdı ” Bunu duyan Sultan Abdülhamid bu adamın Fîzan’a sürülmesini söylemiştir. Bunun üzerine Sadrazam Sait Paşa Abdülhamid ‘e “Efendimiz, bu adamı rüşvetten dolayı affettiniz. Belli ki bu jurnal uydurma bir jurnal yani bu kadar basit bir şeyden sürgün ediyorsunuz . Neden acaba ? “ demiştir. O zaman Abdülhamid der ki:

  “ Bu jurnali ben  verdirttim. Bu ceza daha önce affettiğim suçun cezasıdır. Çünkü ona ben o zaman rüşvet cürmü dolayısıyla bir ceza verseydim , çoluk çocuğuna da ceza vermiş olacaktım. Konu komşusu , akraba-i taallukatı , herkes ,  “ Bu adam  rüşvet yemiş ve onun için sürülmüş “ diyeceklerdi. Çoluk çocuğuna da bir nevi ceza vermemek için onu affettim , bu konuyu  kapattım; üzerinden bir sene geçtikten sonra bu jurnali verdirttim.  Şimdi onun çocukları: ‘Bizim babamız, istibdada tahammül edemedi , isyan etti de sürgüne gitti “ diyecekler, çocuğunun iftihar edeceği bir şekle soktum.

  Mehmet Tosun, 21. Yüzyılda Sultan II. Abdülhamid ‘ e Bakış , İstanbul 2003 , sf 138

  “Protestanların Bible House nâm cem’iyyeti tarafından ba’zı talebe-i ulûma evrâk-ı memhûre i’tâ edildiğine dâir arz kaydıdır: 228

  Dersa’âdet’de Çakmakçılar Yokuşu’nda merhûm Rıza Paşa Konağı’nın karşusunda kâin İbrahim Paşa Medresesi’ne şu günlerde (Bible House) nam Protestan cem’iyyeti çavuşlarından birkaç âdem devam ederek, talebeden ba’zılarına üzeri mühürlü birtakım evrâk i’ta ettikleri mevsûkan haber alınmış ve evrâk münderecâtının neden ibâret bulunduğu gerçi ma’lûm değil ise de, keyfiyyet hadd-i zâtında şâyân-ı nazar-ı i’tinâ bulunmuş olmağla, arzına cür’et eylerim, fermân… Fî 14 Temmuz, Sene 1307, Pazar.
  İngilterenin köklü takımlarından Portsmouth Kulübünün de aynı istihbarati  çalışmalar gerekçesiyle Abdülhamit Hanın kurdurulduğu söylenmekteyse de teyide muhtaç bilgi olarak kalmaktadır.

  kizilbuka on 19 Mayıs 2015 yazdı.
  Cevap yaz • Yorum yaz

  Türkçü Sözlük kurallarını kabul ediyorum.